Tịnh xá Phú Cường

http://tinhxaphucuong.vn


GIA LAI: TỊNH XÁ NGỌC TÚC KHÓA TU THIỀN LẦN V

Vào lúc 19h ngày 01-10-2012 nhằm ngày 16-08-Nhâm Thìn tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Túc dưới sự hướng dẫn của Đ.Đ:Thích-Giác Hoàng và Ni Sư Thích Nữ Cảnh liên trú trì Tịnh xá Ngọc Túc hơn 30 Chư Ni từ các miền tịnh xá và 36 Thiền sinh đã kiết giới bước vào khóa tu Thiền 7 ngày